Sopimusehdot

TRAFIPOINT.fi ja com -palveluiden yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Tombcape & Tippler Oy:n
(jäljempänä Palveluntarjoaja) Asiakkaalle toimittamiin Palveluihin
trafipoint.fi ja trafipoint.com tuotteisiin ellei muuta ole
kirjallisesti erikseen sovittu.

2. Sopimuksen kohde
Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan trafipoint.fi/com –
nimisen Palvelun toimittamista Asiakkaalle.

3. Määritelmiä
Palvelulla tarkoitetaan sopimuksen kohteena olevaa palvelua/palveluita
sekä Palveluntarjoajan palveluvalikoimassa kulloinkin olevia palveluita,
jotka on mainittu hinnastossa. Sivustolla tarkoitetaan Palveluntarjoajan
ylläpitämää www-sivustoa internetosoitteessa www.trafipoint.fi ja
www.trafipoint.com Hakukoneella tarkoitetaan Sivustolla olevaa
hakutoimintoa, jonka tuloksena on lista käyttäjän valitsemat
hakukriteerit täyttävistä palveluita tarjoavista yrityksistä tai muista
tahoista. Esittelysivulla tarkoitetaan Sivustolla olevaa sivua, johon
merkitään Asiakkaan Palveluntarjoajalle toimittamat tiedot.

4. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen, voimassaolo ja irtisanominen
sekä Palvelun tuottamisen lopetus

4.1. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun Asiakas
on hyväksynyt palvelun ja syöttänyt itse yrityksen tiedot järjestelmään
tai pyytänyt palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilön syöttämään tiedot,
sekä liittänyt luotto/pankkikortin kolmannen osapuolen
Stripe-maksujärjestelmään palvelun käyttöä ja sen maksun siirtoa varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain
samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle, jolle sopimuksen
tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy. Palveluntarjoaja
ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle vähintään kuukautta ennen siirtoa.
Palvelu tulee jatkumaan entisellään vähintään sen hetkisen
laskutuskauden loppuun.

4.2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen. SOPIMUS ON AINA
MÄÄRÄAIKAINEN. Asiakas voi halutessaan irtisanoa sopimuksen ilman
lisäkuluja. Sopimuksen irtisanomishetkeen asti toteutuneet kustannukset
saattavat siirtyä asiakkaan luottokortilta viiveellä palveluntarjoajalle
kolmannen osapuolen Stripe-maksujärjestelmän kautta. Veloitukset
tilittyvät käytön mukaisesti kuukausimaksusta ja tarjouspyyntöjen
avaamismaksuista Stripe-maksujärjestelmän saldosta viiveellä
palveluntarjoajalle.

4.3. Palvelun tuottamisen lopetus. Jos Palveluntarjoaja lopettaa
Palvelun tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai
viranomaisen määräyksiin perustuen, Palveluntarjoajalla on oikeus
irtisanoa sopimus ilman eri korvausvelvollisuutta ilmoittamalla Palvelun
lopettamisesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen
Palvelun lopettamista. Tällöin Palveluntarjoaja ei ole velvollinen
korvaamaan asiakkaalle mitään maksuja.

5. Palveluntarjoajan velvollisuudet, oikeudet ja vastuunrajoitukset

5.1. Palveluntarjoajan velvollisuudet. Palveluntarjoaja vastaa Sivuston
toiminnasta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja ylläpitää Sivustoa
ympärivuorokautisesti, jolleivät Palveluntarjoajasta riippumattomat
olosuhteet taikka Palvelun ylläpitämiseen liittyvät huolto- ja
korjaustoimenpiteet tai viranomaismääräyksistä johtuvat syyt sitä estä.
Palvelun tarjoaja Tombcape&Tippler Oy toimii trafipoint.fi ja
trafipoint.com sivuilla tarjouspyyntöjen välitys alustana kuljetusten
välittämistä varten. Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta missään
tilanteessa kuljetuksen tilaajan ja kuljetusyrityksen välisessä
suhteessa, eikä palvelun tarjoaja puutu mihinkään heidän välisiin
kauppasopimuksiin. Tombcape&Tippler trafipoint.fi ja trafipoint.com on
vain kuljetustarjouspyyntöjen välitysalusta kuljetusyrityksille ja sitä
tekeville tahoille, millä ei ole mitään vastuuta kolmansien osapuolien
sopimista asioista.

5.2. Palveluntarjoajan oikeudet. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata
Asiakkaan Palveluntarjoajalle toimittamia Sivustolla julkaistaviksi
tarkoitettuja tietoja ja muuta informaatioata siltä osin kuin on tarpeen
Sivuston sujuvan käyttämisen varmistamiseksi. Lisäksi
Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa
materiaalia siltä osin kuin se on Suomen lain tai hyvän tavan vastaista
tai muuten sopimatonta. Päätös hyvän tavan vastaisesta ja sopimattomasta
materiaalista on viimekädessä Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoajalla
on oikeus periä Asiakkaalta kulut, jotka aiheutuvat Asiakkaan
myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai Palvelun tuottamiseksi
oleellisten tietojen toimittamatta jättämisestä.

5.3. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset. Palveluntarjoaja ei vastaa
tietoverkon tai tietoverkkoon liittyvien laitteiden ja järjestelmien
toiminnasta eikä toimimattomuudesta tai niistä aiheutuvista haitoista.
Palveluntarjoaja ei vastaa tilaamansa kolmannen osapuolen yhteyksien
toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietokoneen,
tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai
-järjestelmän tai niiden osien toiminnasta, tietosuojauksesta ja
tietoturvasta eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaalle
aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun
Asiakkaalle tuottamasta välittömistä tai välillisistä taloudellisesta
tai muusta hyödystä eikä myöskään vastaavanlaisista taloudellisista tai
muista menetyksistä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus
rajoittuu siten, että korvauksen määrä ei voi ylittää kulloinkin
voimassa olevan Palveluntarjoajan hinnaston mukaista maksimi
palvelumaksua.

6. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

6.1. Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on velvollinen maksamaan
Palveluntarjoajalle eräpäivään mennessä laskun mukaisen korvauksen tämän
tuottamista Palveluista. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä on
Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa sopimus Asiakkaan kanssa ja poistaa
kaikki asiakkaan tiedot Sivustolta. Lisäksi Asiakas on velvollinen
myötävaikuttamaan Palvelun tuottamiseen toimittamalla
Palveluntarjoajalle Sivustolla julkaistavaksi tarkoitetut tiedot ja muun
informaation siinä muodossa kuin haluaa ne julkaistavan. Asiakkaan tulee
tarkistaa, että hänen toimittamansa tiedot ovat Sivustolla oikein ja
reklamoida mahdollisesta virheestä kuukauden kuluessa siitä, kun
toimitti tiedot Palveluntarjoajalle.

6.2. Asiakkaan vastuut. Asiakas vastaa siitä, että kaikki hänen
Palveluntarjoajalle toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja että
hänellä on oikeus kaikkeen siihen materiaaliin, jonka hän toimittaa
Palveluntarjoajalle Sivustolla julkaistavaksi. Asiakas vastaa ja on
velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle ja/tai kolmannelle
aiheuttamansa vahingot, kulut ym. haitat siltä osin kuin nämä syntyvät
Asiakkaan toimitettua Palveluntarjoajalle materiaalia, johon hänellä ei
ole asianmukaisia oikeuksia ja julkaisu- tai muita vaadittavia lupia.

7. Hinnasto ja hinnaston muutokset, maksu ja laskutus

7.1. Hinnasto ja hinnaston muutokset. Voimassaoleva perushinta
Palvelulle on nähtävillä Sivustoilla. Palveluntarjoaja pidättään
itsellään oikeuden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteiden
muutoksiin.

Maksu on 3 euroa / avattu tarjouspyyntö.

7.2. Maksu ja laskutus. Palvelut veloitetaan luotto/pankkikortilta.
Avaamismaksut menevät palveluntarjoajalle saldoon, kun palvelun
tarjouspyyntöjä on avattu. Laskutuskauden pituus on määräaikainen.
Mahdollinen palvelun peruutus on mahdollista milloin vain ilman
kustannuksia.

8. Asiakastiedot ja niiden käyttö
Sopimuksen teon yhteydessä asiakas tallettaa itse rekisteröityessään
seuraavat tiedot. Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, Y-tunnus, yhteyshenkilö sekä kaikki muut Palvelun
tuottamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten luottokortin ja pankkikortin
tiedot, jotka tallennetaan kolmannen osapuolen järjestelmään (Stripe).
Tombcape&Tippler Oy ei ole missään  vastuussa luottokortin/pankkikortin
tiedoista, jotka yritys tai henkilö on syöttänyt trafipoint.fi tai com
sivulla Stripe-järjestelmään palvelun käytön maksuja varten.
Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle
yhteystietojensa ja muiden Palvelun tuottamiseen vaikuttavien tietojen
muutoksista.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ensisijaisesti kauppalakia
355/1987 soveltuvin osin. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.
Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään erimielisyydet
Porin käräjäoikeudessa.

Sopimusehdot päivitetty 30.11.2021

Vieritä ylös