Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för tjänsterna TRAFIPOINT.fi och Trafipoint.com

1. Tillämpning av avtalsvillkoren
Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på tjänster som Tombcape & Tippler Oy
(nedan Tjänsteleverantören) tillhandahåller Kunden:
trafipoint.fi och trafipoint.com,
om inte annat separat avtalats skriftligen.

2. Avtalsobjekt
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller Tjänsteleverantörens tillhandahållande av Tjänsten trafipoint.fi/com
till Kunden.

3. Definitioner
Med Tjänst avses den tjänst/de tjänster som är avtalsobjekt
samt de tjänster i Tjänsteleverantörens tjänsteutbud som
nämns i prislistan. Med Webbplats avses den webbplats som Tjänsteleverantören
upprätthåller på adresserna www.trafipoint.fi och
www.trafipoint.com. Med Sökmotor avses den sökfunktion på Webbplatsen
vars resultat blir en förteckning över företag eller andra aktörer som
erbjuder tjänster som uppfyller användarens
sökkriterier. Med Introduktionssida avses en sida på Webbplatsen där
de uppgifter som Kunden lämnat till Tjänsteleverantören antecknas.

4. Uppkomst och överföring av avtal, avtalets giltighetstid och uppsägning
samt avslutande av produktionen av Tjänsten

4.1. Uppkomst och överföring av avtal. Avtalet uppstår när Kunden
har godkänt tjänsten och själv matat in företagets uppgifter i systemet
eller bett Tjänsteleverantörens kundtjänst att mata in uppgifterna i systemet
samt anslutit ett kredit- eller bankkort till
Stripe-betalningssystemet från tredje part för användning av Tjänsten och överföring av avgiften för Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att överföra avtalet i sin helhet eller till en viss del
till ett bolag inom samma koncern eller till en tredje part
till vilken den affärsverksamhet som avses i avtalet eventuellt överförs. Tjänsteleverantören
meddelar Kunden om överföringen senast en månad innan överföringen.
Tjänsten kommer att fortsätta som tidigare minst fram till
slutet av den innevarande faktureringsperioden.

4.2. Avtalets giltighetstid och uppsägning. AVTALET ÄR ALLTID
TIDSBUNDET. Kunden har om hen så önskar rätt att säga upp avtalet utan
några tilläggskostnader. Det kan ske en fördröjning i överföringen av kostnaderna för avtalet fram till uppsägningstidpunkten
från Kundens kreditkort till Tjänsteleverantören
via Stripe-betalningssystemet från tredje part. Debiteringarna
på månadsavgifter och öppningsavgifterna för anbudsinfordringar enligt användning betalas från
Stripe-betalningssystemets saldo
till Tjänsteleverantören med fördröjning.

4.3. Avslutande av produktionen av Tjänsten. Om Tjänsteleverantören avslutar
produktionen av Tjänsten av produktionsrelaterade eller ekonomiska skäl eller
på grund av myndighetsföreskrifter, har Tjänsteleverantören rätt att
säga upp avtalet utan separat ersättningsskyldighet genom att meddela
Kunden om avslutandet av tjänsten skriftligen minst en månad innan
Tjänsten avslutas. I dessa fall är Tjänsteleverantören inte skyldig
att ersätta Kunden för några som helst avgifter.

5. Tjänsteleverantörens skyldigheter, rättigheter och ansvarsbegränsningar

5.1. Tjänsteleverantörens skyldigheter. Tjänsteleverantören ansvarar för Webbplatsens
funktion och administration. Tjänsteleverantören administrerar Webbplatsen
dygnet runt, om det inte förhindras av omständigheter som är oberoende av Tjänsteleverantören
eller underhålls- eller reparationsåtgärder relaterade till Tjänstens administration
eller myndighetsföreskrifter.
Tjänsteleverantören Tombcape & Tippler Oy fungerar som en plattform på webbplatserna trafipoint.fi och
trafipoint.com för förmedling av anbudsinfordringar om
transporter. Tjänsteleverantören ansvarar inte under några omständigheter för
relationen mellan beställaren av transporten och transportföretaget
och ingriper inte i uppdragsavtal mellan
dem. På webbplatserna trafipoint.fi och trafipoint.com fungerar
Tombcape & Tippler endast som en förmedlingsplattform av anbudsinfordringar för transportföretag och
andra aktörer inom transport och har inget ansvar för vad som avtalats av
tredje parter.

5.2. Tjänsteleverantörens rättigheter. Tjänsteleverantören har rätt att redigera
uppgifter som Kunden skickat till Tjänsteleverantören för publicering på Webbplatsen
och annan information i den mån som det behövs
för att säkerställa att Webbplatsen kan användas smidigt. Dessutom
har Tjänsteleverantören rätt att inte publicera material som Kunden skickat
till den del som materialet strider mot finsk lag eller god sed
eller är annars olämpligt. Vad som anses vara material som strider mot god sed och är olämpligt
avgörs i sista hand av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören
har rätt att debitera Kunden för kostnader som orsakas av att Kunden har
försummat sin skyldighet att medverka eller underlåtit att lämna de uppgifter
som är väsentliga för produktionen av Tjänsten.

5.3. Tjänsteleverantörens ansvarsbegränsningar. Tjänsteleverantören ansvarar inte för
hur datanätet eller de anordningar och system som anslutits till datanätet fungerar eller inte fungerar
eller för eventuella olägenheter som orsakas av dem.
Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen hos anslutningar från
tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen, dataskyddet och datasäkerheten hos Kundens dator,
datasystem, lokala datanät eller annan motsvarande ADB-anordning eller
annat motsvarande IT-system eller delar av dem
eller för skador som orsakats Kunden av datasäkerhetsrisker
såsom datavirus. Tjänsteleverantören ansvarar inte för
direkt och indirekt ekonomisk eller annan nytta som Tjänsten medfört Kunden
och inte heller för motsvarande ekonomiska eller
andra förluster. Tjänsteleverantörens skadeståndsskyldighet
begränsas så att ersättningsbeloppet inte kan överstiga
den högsta serviceavgiften enligt Tjänsteleverantörens vid var tid gällande
prislista.

6. Kundens skyldigheter och ansvar

6.1. Kundens skyldigheter. Kunden är skyldig att före förfallodagen betala
Tjänsteleverantören ersättning enligt faktura för de Tjänster som
Tjänsteleverantören producerat. Om fakturan inte betalas före förfallodagen har
Tjänsteleverantören rätt att avsluta avtalet med Kunden och radera
Kundens alla uppgifter från Webbplatsen. Dessutom är Kunden skyldig att
medverka till produktionen av Tjänsten genom att till
Tjänsteleverantören lämna uppgifter som ska publiceras på Webbplatsen och annan
information i det format som Kunden vill att de ska publiceras. Kunden ska
kontrollera att de uppgifter hen har lämnat är korrekta på Webbplatsen och
reklamera eventuella fel inom en månad från det att uppgifterna har
lämnats till Tjänsteleverantören.

6.2. Kundens ansvar. Kunden ansvarar för att alla uppgifter
som hen lämnat till Tjänsteleverantören är riktiga och att
hen har rättighet till allt material som hen skickat till
Tjänsteleverantören för att publiceras på Webbplatsen. Kunden ansvarar för och är
skyldig att ersätta Tjänsteleverantören och/eller tredje part
för skador, kostnader och andra olägenheter till den del som de orsakats av
att Kunden skickat material till Tjänsteleverantören som Kunden inte
har adekvat rättighet och publiceringstillstånd eller andra nödvändiga tillstånd till.

7. Prislista och ändringar i den, betalning och fakturering

7.1. Prislista och ändringar i den. Gällande grundpris
för Tjänsten visas på Webbplatserna. Tjänsteleverantören förbehåller sig
rätten att ändra principerna för debitering, fakturering och
prissättning.

7.2. Betalning och fakturering. Tjänsterna debiteras från Kundens kredit- eller bankkort.
Öppningsavgifterna samlas som saldo hos Tjänsteleverantören då Kunden har
öppnat anbudsinfordringar i Tjänsten. Faktureringsperioden är tidsbunden.
Tjänsten kan annulleras när som helst utan
kostnad.

8. Kunduppgifter och deras användning
När avtalet ingås sparar Kunden själv följande uppgifter
vid registreringen: Kundens namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, FO-nummer, kontaktperson samt alla andra uppgifter som är nödvändiga för
Tjänstens produktion, såsom uppgifter om kredit- eller bankkort, som
sparas i ett tredjepartssystem (Stripe).
Tombcape & Tippler Oy har inget ansvar för de uppgifter om kredit- eller bankkort
som ett företag eller en person på webbplatsen trafipoint.fi eller trafipoint.com
matat in i Stripe-systemet för betalning av användningen av Tjänsten.
Kunden ska utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören om
ändringar i sina kontaktuppgifter och andra uppgifter som påverkar produktionen av
Tjänsten.

9. Tillämplig lag och tvistlösning
På detta avtal tillämpas Finlands lag, i första hand köplagen
355/1987 i tillämpliga delar. Eventuella tvister med anledning av detta avtal
löses i första hand genom förhandlingar.
Om förhandlingarna inte leder till någon överenskommelse ska de avgöras vid
Björneborgs tingsrätt.

Avtalsvillkoren har uppdaterats 30.11.2021

Scroll to Top