Registerbeskrivning

Registerbeskrivning om den personuppgiftsansvarige i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig: Tombcape & Tippler Oy
E-post: info@trafipoint.fi

2. Registrets namn
Kundregister, trafipoint.fi och trafipoint.com

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)
Den personuppgiftsansvarige behandlar kundernas företags- och personuppgifter
för följande ändamål:
– vård och utveckling av kundrelationer
– marknadsföring av den personuppgiftsansvariges produkter och tjänster och
direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring
– utveckling av den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet och
kundtjänst
– kartläggning av kundernas intressen samt
marknadsföringsbehoven – uppföljning och analysering av kundernas val och önskemål samt
utveckling av därtill relaterade kundtjänstdata
– beaktande av kundernas önskemål, utveckling av
kundtjänsten samt riktning av marknadsföring.
Hanteringen av företags- och personuppgifter grundar sig på 8 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten
i personuppgiftslagen.

4. Registrets datainnehåll
Följande uppgifter om kunderna samlas in och sparas:
– kunduppgifter: företagets namn, kontaktuppgifter (till exempel adressuppgifter,
mobiltelefonnummer samt e-postadress) för kontakt med kunden.

5. Regelmässiga uppgiftskällor
Kunduppgifterna erhålls med kundens samtycke
av kunden själv (8 § 1 mom. 1 punkten i personuppgiftslagen).

6. Principer för skydd av registret
Åtkomst till registret beviljas endast personer som behöver uppgifterna
i sitt arbete.

6.1 Elektroniskt material
Datasystem som skyddas med användarnamn och lösenord i tjänsteleverantörens skyddade
servermiljö.

7. Offentlighetsprincipen i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen

7.1. Granskningsrätt och rätt att korrigera felaktiga uppgifter
Kunden har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i
kundregistret. När kunden önskar utöva sin rätt att kontrollera uppgifter om sig själv, ska hen
begära detta med en egenhändigt undertecknad handling. Om
det finns fel i kunduppgifterna kan kunden begära att
de rättas.

7.2. Förbudsrätt
Kunden har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller kunden
för direktreklam, distansförsäljning och annan
direktmarknadsföring genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta skriftligen eller
genom att skicka en begäran per e-post till adressen:
info@trafipoint.fi

Scroll to Top